“ Privacyverklaring De Goudse Waag” Gouda kaas

Privacyverklaring

Privacyverklaring Beheerstichting De Goudsche Waag

 

Beheerstichting De Goudsche Waag, gevestigd aan Markt 25, 2801 JK Gouda, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.goudsewaag.nl 
Markt 35
2801 JK Gouda 
+31182529996

Mevr. W. Frie is Functionaris Gegevensbescherming van De Goudse Waag. Zij is bereikbaar via info@goudakaas.nl.

Toepasselijkheid

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle privacygevoelige informatie die onze websitebezoekers en afnemers van onze diensten verstrekken. Deze verstrekking vindt plaats telefonisch of via e-mail door het opnemen van contact met een van onze medewerkers. Wij hechten groot belang aan de privacy van onze klanten en bezoekers en betrachten daarom de grootst mogelijke zorgvuldigheid in het behandelen en beschermen van persoonsgegevens. Wij verwerken data conform de voorwaarden welke zijn vastgelegd in de AVG ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens. Wij bepalen welke persoonsgegevens wij verwerken. Wij zijn er tevens verantwoordelijk voor, dat uw gegevens op een behoorlijke en zorgvuldige manier worden verwerkt in overeenstemming met de AVG. Middels deze verklaring brengen wij u op de hoogte van onze wijze van verwerken van persoonsgegevens.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Beheerstichting De Goudsche Waag verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- BankrekeningnummerBijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@goudakaas.nl, dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Beheerstichting De Goudsche Waag verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het verstrekken van informatie n.a.v. uw aanvraag; 
- het organiseren van boekingen;
- het verzenden van facturen;
- het afhandelen van uw betaling.


Geautomatiseerde besluitvorming

Beheerstichting De Goudsche Waag neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Beheerstichting De Goudsche Waag) tussen zit.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Beheerstichting De Goudsche Waag bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoons- en adresgegevens      > Bewaartermijn 10 jaar > Reden: wettelijk verplicht.
Facturen & administratie             > Bewaartermijn 10 jaar > Reden: wettelijk verplicht.       
 

Delen van persoonsgegevens met derden

Beheerstichting De Goudsche Waag verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Beheerstichting De Goudsche Waag gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Beheerstichting De Goudsche Waag en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@goudakaas.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Beheerstichting De Goudsche Waag wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Beheerstichting De Goudsche Waag neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@goudakaas.nl